Các chi phí hợp lý liên quan tính thuế


Câu hỏi:

 Trong quá trình nhận gia công hàng may, tôi phải mua vật tư ngành may (như kim, chỉ, khuy, fecmotuya, bảo dưỡng máy may...), trả công thuê lao động. Xin hỏi những chi phí này có được trừ khi tính thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân không?

Trả lời:
Theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân, những khoản chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo ra doanh thu sẽ được trừ để tính thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ kinh doanh. Tuy nhiên, các khoản chi phí này phải là các khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của cá nhân, có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật, được quy định cụ thể tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, gồm:
- Tiền lương, tiền công, phụ cấp, các khoản thù lao và chi phí khác trả cho người lao động (không tính tiền lương, tiền công của cá nhân là chủ hộ kinh doanh);
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa thực tế sử dụng vào sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ liên quan đến việc tạo ra doanh thu, thu nhập chịu thuế trong kỳ được tính theo mức tiêu hao hợp lý, giá thực tế xuất kho do hộ gia đình, cá nhân kinh doanh tự xác định và chịu trách nhiệm trước pháp luật;
- Chi phí khấu hao, duy tu, bảo dưỡng tài sản cố định sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. Mức trích khấu hao tài sản cố định được xác định căn cứ vào giá trị tài sản cố định và thời gian trích khấu hao theo quy định của Bộ Tài chính;
- Chi phí trả lãi các khoản tiền vay vốn sản xuất kinh doanh liên quan trực tiếp đến việc tạo ra doanh thu và thu nhập chịu thuế;
- Chi phí quản lý;
- Các khoản thuế, phí và lệ phí, tiền thuê đất phải nộp liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật trừ thuế thu nhập cá nhân và các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác không được tính vào chi phí theo quy định của pháp luật liên quan;
- Các khoản chi phí khác liên quan đến việc tạo ra thu nhập.
Như vậy, khi mua vật tư ngành may (như kim, chỉ, khuy, fecmotuya, bảo dưỡng máy may, trả công thuê lao động...), ông/bà phải yêu cầu người bán cung cấp hóa đơn, chứng từ bán hàng, người lao động phải ký nhận tiền công... để làm cơ sở khấu trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân của ông/bà.