Xác định thu nhập chịu thuế


Câu hỏi:  

Tôi có mở một cơ sở gia công hàng may mặc và thuê 05 lao động. Xin hỏi tôi có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không? Nếu có thì việc xác định thu nhập chịu thuế được quy định như thế nào?
Trả lời:
- Ông/bà thuộc đối tượng phải đóng thuế thu nhập cá nhân, vì theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Luật thuế thu nhập cá nhân thì thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ là thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.
- Việc xác định thu nhập chịu thuế từ kinh doanh được xác định bằng doanh thu tính thu nhập chịu thuế trừ (-) các khoản chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo ra thu nhập chịu thuế từ kinh doanh trong kỳ tính thuế.