Đăng ký thuế thu nhập cá nhân lần đầu            Câu hỏi:
Tôi đang làm kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp. Cơ quan yêu cầu tôi đăng ký thuế thu nhập cá nhân (TNCN) lần đầu cho nhân viên. Vậy xin hỏi theo quy định mới nhất thì tôi phải đăng ký thông tin theo mẫu nào? Thủ tục đăng ký gồm những gì?

             Trả lời:
Căn cứ quy định tại Điều 27 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN; khoản 2 Điều 2 và khoản 7 Điều 5 Thông tư số 80/2012/TT-BTC  ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế thì đối tượng phải thực hiện đăng ký thuế gồm:
- Cá nhân có thu nhập chịu thuế TNCN thực hiện đăng ký thuế để được cơ quan thuế cấp mã số thuế cho bản thân và cho mỗi người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh.
- Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện đăng ký thuế để được cơ quan thuế cấp mã số thuế. Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã được cấp mã số thuế thì tiếp tục sử dụng mã số đó.
Hồ sơ đăng ký thuế đối với người nộp thuế là cá nhân thuộc diện nộp thuế TNCN gồm:
- Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 05-ĐK-TCT (ban hành kèm theo Thông tư 80/2012/TT-BTC);
- Bản sao không yêu cầu chứng thực Chứng minh nhân dân hoặc Chứng minh quân đội hoặc hộ chiếu đối với người nước ngoài.
Việc đăng ký thuế được thực hiện trên phần mềm hỗ trợ đăng ký thuế TNCN - Phiên bản 2.5.