Cá nhân có thu nhập vãng lai ở mức quy định thì không cần quyết toán thuế

Câu hỏi:
Những người làm việc ở một nơi, nhưng có phát sinh thêm thu nhập ở nơi khác, vậy cuối năm có phải tự đi làm quyết toán thuế hay chỉ cần ủy quyền cho đơn vị chi trả thu nhập thường xuyên thực hiện?


  Trả lời:
Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công phát sinh thường xuyên tại một đơn vị mà có thêm thu nhập vãng lai ở nơi khác và thu nhập bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng, đã khấu trừ tại đơn vị trả thu nhập, nếu không có yêu cầu quyết toán thuế thì được ủy quyền quyết toán tại tổ chức trả thu nhập. Nếu cá nhân có yêu cầu quyết toán thuế đối với thu nhập vãng lai thì cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế.
Trường hợp vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công vừa có thu nhập từ cho thuê nhà, quyền sử dụng đất mà có mức doanh thu từ cho thuê nhà, quyền sử dụng đất bình quân tháng trong năm không quá 20 triệu đồng, đã thực hiện nộp thuế tại nơi kinh doanh, nếu không có yêu cầu thì không quyết toán thuế đối với phần thu nhập từ cho thuê nhà, mặt bằng. Quy định này sẽ làm giảm tải tình trạng xin hoàn thuế vào cuối năm đã phát sinh thời gian qua.
Trường hợp thu nhập vãng lai và tiền cho thuê nhà trên các mức trên, cá nhân phải thực hiện tổng hợp các chứng từ để cuối năm thực hiện quyết toán thuế.