Hướng dẫn thuế TNCN khi chuyển nhượng vốn góp

Tổng cục Thuế vừa có văn bản hướng dẫn thuế TNCN khi chuyển nhượng vốn góp. Theo đó, cá nhân khi chuyển nhượng vốn góp thì phải khai và nộp thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn và thu nhập từ chuyển nhượng vốn.

Hướng dẫn thuế TNCN khi chuyển nhượng vốn góp
Hướng dẫn thuế TNCN khi chuyển nhượng vốn góp

 

Cụ thể, đối với thu nhập từ đầu tư vốn: Thu nhập tính thuế là toàn bộ giá trị lợi tức ghi tăng vốn trong khoảng thời gian từ khi góp vốn đến khi thực hiện chuyển nhượng vốn.
Đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn: Thu nhập tính thuế bằng giá chuyển nhượng trừ giá mua của phần vốn góp và các chi phí liên quan. Giá mua của phần vốn góp là giá trị vốn góp được xác định trên sổ sách kế toán, bao gồm vốn góp ban đầu, vốn góp tiếp theo và giá trị lợi tức ghi tăng vốn.
Tag: Luat thueluat thue thu nhap ca nhan
Công ty Kiểm toán Quốc tế UNISTARS