Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 của Quốc hội nước CHXHXN Việt Nam thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2007

Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 quy định về đối tượng nộp thuế, thu nhập chịu
thuế, thu nhập được miễn thuế, giảm thuế và căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân
Tag: Luat thueluat thue thu nhap ca nhan